Gällande översiktsplan - ÖP2010

Lunds aktuella översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010. Den gäller fram tills en ny översiktsplan har vunnit laga kraft (planen är överklagad).

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen ska tillgodoses enligt miljöbalken. Staten bevakar genom länsstyrelsen riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

Aktualitetsförklaring

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att aktualitetsförklara ÖP 2010. Inför beslutet togs det fram ett underlag som innehåller en utvärdering och uppföljning av ÖP 2010. Inför aktualitetsförklaringen delgav även Länsstyrelsen sin sammanfattade redogörelse.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-359 58 05 eller cecilia.hansson@lund.se

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se