FÖP Veberöd

Kommunen håller på att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Syftet är att förtydliga och vidareutveckla den antagna översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling.

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

En viktig del i planeringsarbetet är att vidareutveckla Veberöds identitet och karaktär. Tanken är också att bredda bostadsutbudet och utveckla ortens trafik- och kollektivtrafikstruktur för hållbara resor. Planen är även att stödja utveckling av ortens näringsliv och tillgång till kommersiell och offentlig service. Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen vidareutveckla Veberöds grönstrukturer och kopplingar till omkringliggande naturlandskap. Arbetet ska bland annat utreda möjlighet att bygga i östra Veberöd för att bevara åkermarken i väster. Också förtätningsmöjligheter kommer studeras vidare. Planeringsarbetet kommer utgå från översiktsplanens riktlinjer. 

Mer om vad den antagna Översiktplanen säger om Veberöd.

Tidplan

Ett förslag till fördjupning håller på att arbetas fram. Vid årskiftet 2019-2020 är det dags för samråd och då kan Veberödsbor och andra intressenter komma med synpunkter på förslaget.

Vilka grönområden är mest värdefulla?

Hjälp oss att identifiera vilka grönområden som har störst betydelse för Veberödsborna. Det kan till exempel handla om skogsområden, parker, gräsytor eller buskage. 

Tillgången till grönska och natur har ett stort värde och spelar en viktig roll i Veberöds utveckling. Genom att peka ut grönområden är du med och påverkar planeringsarbetet. Alla synpunkter som lämnas i formuläret är anonyma och kommer att användas som underlag i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd. 

Peka ut de grönområden du använder mest och tycker är värdefulla. 

Samtal om Veberöds framtidsplaner 

Tack för givande samtal under våren! Vid fyra välbesökta tillfällen under maj och juni har tjänstepersoner från kommunen och Veberödsborna haft givande samtal om Veberöds utveckling. Varje tillfälle har haft ett tema med anpassad bemanning för att på ett enkelt sätt kunna svara på frågor men också samla in synpunkter inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd (FÖP Veberöd).

Vi bearbetar nu alla synpunkterna som har framförts och mycket kommer vi kunna ta med i planeringen av FÖP Veberöd. Vi ser även till att inkomna synpunkter som inte berör planeringsarbetet ändå tas om hand av rätt avdelning inom kommunen. 

 

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Underlaget kommer att användas vid planering av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställa kulturvärdena.

Kulturvärde är vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara enskilda byggnader eller helhetsmiljöer.

Den största delen av inventeringen i Veberöd genomfördes av personer med anknytning till Veberöd med handledning av bebyggelseantikvarie Alexander Hansson och stadsantikvarie Henrik Borg. Tack vare medborgarengagemanget innehåller underlaget även berättelser kopplade till miljöerna.

Har du frågor om den genomförda inventeringen och kulturmiljön eller tips och berättelser är du välkommen att kontakta stadsantikvarie Henrik Borg, henrik.borg@lund.se.

Mer om kommunens kulturmiljöinventering. 

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktplanen. 

Läs mer om Fokus Veberöd

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fopveberod

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se