FÖP Veberöd

Snart dags för samråd. Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling.

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Veberöd föreslås främst kompletteras med flerbostadshus och radhus nära busshållplatser inom tätortsgränsen. 

Tidplan

Byggnadsnämnden tog beslut om samråd under sammanträdet i november 2020. Efter årskiftet kan Veberödsbor och andra intressenter komma med synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget för fördjupningen av överiktsplanen för Veberöd

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer. 
Mer om vad översiktplanen säger om Veberöd.

Tack för hjälpen under planeringsarbetet

Under planeringarbetet har många Veberödsbor och andra intresserade bidragit med sin kunskap om orten.

Vilka grönområden är mest värdefulla?

Alla hundratals synpunkter användes som underlag i planeringsarbetet. Synpunkterna som lämnades in rörde allt från plats för midsommarfirande, uppskattade motionsslingor, område för bär- och svampplockning till avgränsande buskage. 

Samtal om Veberöds framtidsplaner 

Under våren 2019 hade vi fyra välbesökta tillfällen under maj och juni där tjänstepersoner från kommunen och Veberödsborna hade givande samtal om Veberöds utveckling. Varje tillfälle hade ett tema med anpassad bemanning för att på ett enkelt sätt kunna svara på frågor men också samla in synpunkter inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd (FÖP Veberöd).

 

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Underlaget används vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Har du frågor om den genomförda inventeringen och kulturmiljön eller tips och berättelser är du välkommen att kontakta stadsantikvarie Henrik Borg, henrik.borg@lund.se.

Mer om kommunens kulturmiljöinventering. 

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Läs mer om Fokus Veberöd

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fopveberod