Källby i sydvästra Lund, en fördjupning av översiktsplanen

2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.

Siluettbild som visar Källby med människor i förgrunden

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna översiktsplanen. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Lunds kommun håller just nu på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund och tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

Vanliga frågor och svar om Källby och arbete med en fördjupad översiktsplan

Samråd och lämna synpunkter 

Samrådstiden börjar 26 augusti och den 25 oktober är sista dag att tycka till. Under samrådet har Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

Du kan lämna dina synpunkter i ett webbformulär, där finns också möjlighet att bifoga en fil. 

Lämna synpunkter via webbformulär

Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som traditionell post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Skriv då "PÄ 19/2014" i ämnesraden eller på kuveret.  

Möten och andra aktiviteter

Vi bjuder in till öppna aktiviteter då du kan diskutera, ställa frågor och lämna synpunkter. 

  • Drop-in-möte, 10 september kl 15–20, Mötesplats Klostergården, Nordanväg 11B. VA-Syd och Staffanstorps kommun medverkar. 
  • Prata med planarkitekten 18 september & 2 oktober, kl 15–19, Klostergårdens bibliotek. 
  • Cykeltur i planområdet, 25 september, kl 17.30–19.00, samling vid Klostergårdens bibliotek. 

Vi kommer även att finnas på plats på Klostergårdsdagen, den 15 september. 

Du behöver inte anmäla dig till någon av aktiviteterna.

Samrådsunderlag

Samrådshandling, utvecklingsförslag med två olika förtätningsalternativ

Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

Vid byggnadsnämndens beslut om samråd (18 juni) valde man också att för det fortsatta arbetet uppmana bland annat till ett extra fokus på och omsorg om de gröna och rekreativa värdena i området och att fördjupa de ekonomiska analyserna.

Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 18 juni 2019 

PM och utredningar som vi hänvisar till 

PM om kulturmiljö

Bullerutredning

PM om natur och friluftsmiljö i Höjeådalen

Naturvärdesinventering av Höjeådalen

Utredning om Källby dammar efter reningsverkets flytt

Hållbar avkastning

Lunds kommun är en av flera partners i det Vinnova-finansierade projektet "Hållbar avkastning på investeringar". Projektets mål är att ta fram en modell för att inkludera sociala och miljömässiga nyttor vid investeringar för stadsområdesutveckling bredvid de mer traditionella ekonomiska värdena. FÖP Källby är en av fallstudierna i projektet och genom att svara på några korta frågor kan ni bidra till att projektet får veta mer om sociala och miljömässiga värden i Källby.

Svara på en kort enkät OBS! Ditt enkätsvar hanteras inte som en formell samrådssynpunkt. 

Tidplan

Tidplan för arbetet

Tidplan i text

Frågor? Kontakta Charlotte Hägg Reader, arkitekt, charlotte.haggreader@lund.se eller 046-359 60 95. 

Följ med på en flygtur över Källby!

Filmen visar flygbilder tagna över området Källby i sydvästra Lund, filmade sommaren 2018. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kallby

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se