Källby i sydvästra Lund, en fördjupning av översiktsplanen

I december 2023 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.

Siluettbild som visar Källby med människor i förgrunden

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna översiktsplanen. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Lunds kommun håller just nu på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund och tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

Vanliga frågor och svar om Källby och arbete med en fördjupad översiktsplan

Samråd under hösten 2019

Sista dagen att lämna synpunkter var den 25 oktober 2019. Under samrådet hade Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

Nu startar arbetet med att sammanställa alla synpunkter, analysera dem och se hur de kan påverka den fortsatta planeringen. I mitten av 2021 kommer det finnas ett mer detaljerat utvecklingsförslag, och då blir det en ny möjlighet att lämna synpunkter. 

Under samrådet fanns flera öppna aktiviteter med möjlighet att diskutera, ställa frågor och lämna synpunkter, till exempel arrangerades ett drop-in-möten i olika format och ebn cykeltur i området. 

Samrådsunderlag

Samrådshandling, utvecklingsförslag med två olika förtätningsalternativ

Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

Vid byggnadsnämndens beslut om samråd (18 juni) valde man också att för det fortsatta arbetet uppmana bland annat till ett extra fokus på och omsorg om de gröna och rekreativa värdena i området och att fördjupa de ekonomiska analyserna.

Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 18 juni 2019 

PM och utredningar som vi hänvisar till 

PM om kulturmiljö

Bullerutredning

PM om natur och friluftsmiljö i Höjeådalen

Naturvärdesinventering av Höjeådalen

Utredning om Källby dammar efter reningsverkets flytt

Tidplan

Grafisk tidplan

Tidplan i text

Frågor? Kontakta Charlotte Hägg Reader, arkitekt, charlotte.haggreader@lund.se eller 046-359 60 95. 

Följ med på en flygtur över Källby!

Filmen visar flygbilder tagna över området Källby i sydvästra Lund, filmade sommaren 2018. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kallby