Översiktsplan – ÖP 2018

De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Översiktsplanen ska tillgodose ett stort behov av nya bostäder och arbetsplatser. Samtidigt ska planen stärka en attraktiv livsmiljö och se till att Lund hushållar med mark och resurser. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen och hållbar tillväxt handlar även om en jämnare fördelning av tillväxten.

Översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige

Den 11 oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan. Planen överklagades men domstolarna valde att inte upphäva den, planen har alltså fått laga kraft.

Översiktsplanen i korthet

  • Lunds kommun ska växa med 26 000 bostäder fram till 2040 och plats skapas för ett mångfacetterat näringsliv. Fler bostäder ska byggas genom förtätning än genom nyexploatering på åkermarken.
  • Lund ska bli en grönare kommun där de gröna och blå strukturerna utvecklas. Så möter vi de förväntade klimatförändringarna och samtidigt ökar de rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
  • I Lunds kommun ska tätorterna i första hand växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Så säkerställer vi tillgänglighet och en hållbar utveckling.

Översiktsplanen som webbsida

Ta del av översiktsplanen som en egen webbsida med interaktiva kartor och alla texter.

Länk till planen för de allra flesta användare.

Länk till planen för dig som använder webbläsaren Explorer samtidigt som du använder en Lunds kommun-dator eller sitter i Lunds kommuns nätverk.

Översiktsplanen som PDF

Del 1, Planstrategi, som PDF (23 Mb)

Del 2, Markanvändning och hänsyn, som PDF (22 Mb)

Miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivning, som PDF (5 Mb)
Bilaga, plansch som i karta visar mark- och vattenanvändning samt planstrategi som PDF (17 Mb)

Besluts- och planeringsunderlag

Här hittar du kommunfullmäktiges beslut om antagande samt det planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen.

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-359 58 05 eller cecilia.hansson@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/op