Kommunen informerar om vägplan Svenshögsvägen

25 augusti, 2021

På torsdag 26/8 håller kommunen ett informationsmöte om vägplanen för Svenshögsvägen. Mötet äger rum vid amfiteatern i Bjerredsparken mellan klockan 17 och 19. Ingen anmälan behövs.

Varför en vägplan?

Lunds kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. För att ta ställning till hur detta förhåller sig till andra planer och miljöpåverkan, håller en vägplan på att tas fram. Processen liknar de processer som används för att ta fram en detaljplan, med samråd och granskning före antagande.

Regionalt behov av säkra vägar för cykelpendling

Den aktuella sträckan motsvarar de kriterier som i regionen ska prioriteras i gång- och cykeltrafiken:

•        Ökad trafiksäkerhet på landsbygd och i tätort
•        Utbyggnad av cykelvägar för pendling
•        Förbättrade kopplingar till stationer och bytespunkter

Vägplanen en möjlighet för Stångby

Som tätort är Stångby är en av de orter i kommunen som växer mest förutom Lunds tätort. Kombinerat med det korta avståndet mellan Lund och Stångby innebär det stor potential för ökat cyklande och den kortaste vägen mellan orterna är Svenshögsvägen. Längs större delen av vägen är oskyddade trafikanter hänvisade till blandtrafik. Idag anses gång- och cykeltrafik  olämpligt ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv på grund av de höga trafikflöden samt den gällande hastigheten på 60 km/h. Den aktuella sträckan är en del i ett större stråk mellan Lund och Håstad.

 

Relaterad information