Tyck till om vår Gångplan!

4 juni, 2021

Vi har tagit fram ett förslag till Gångplan 2021-2024, som beskriver hur arbetet med gång som färdmedel ska bedrivas. Fram till 31 augusti kan du tycka till om förslaget som nu är ute på remiss.

Kollage av fyra bilder föreställande gående personer
Oberoende åldersgrupp och resornas syfte ska gångtrafiken öka i Lunds kommun. 

Gångplanen ska vara vägledande för tjänstepersoner på främst tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Den tar vid efter Fotgängarprogrammet, som togs fram 2014. Syftet med gångplanen är att formulera en inriktning för arbetet med att öka gångtrafiken i Lunds kommun. Fördelarna med att gå är uppenbara och ökad gångtrafik antas ha positiva effekter på både hållbarhet och hälsa i kommunen.

Här kan du läsa Gångplanen

Skicka dina synpunkter på Gångplan 2021–2024 till oss senast den 31 augusti:
tekniska.forvaltningen@lund.se

Målsättningar om ökad gångtrafik

Alla går, oavsett vilket färdmedel man använder mest. Vare sig man går långa sträckor eller korta är man beroende av hur säkra, trygga och komfortabla möjligheterna är för fotgängare. Att gå kommer med många positiva effekter, både för hälsa och miljö, och Lunds kommun vill arbeta för att fler ska välja att gå. Mest angeläget är att flytta människor från bilarna till trottoarerna och gångbanorna – oavsett ålder, kön eller ärende. För att uppnå målen om ökad gångtrafik i kommunen krävs att fotgängare behandlas som ett eget trafikslag med särskilda behov.

Gångplanen som dokument

I dokumentet beskrivs det rådande kunskapsläget kring gång och de olika insatsområdena som har identifierats för Lunds kommuns fortsatta arbete. De åtgärder som föreslås i Gångplanen ligger inom ramen för tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontorets verksamhetsområden. Gångtrafiken påverkas även av faktorer som kommunen inte har full rådighet över, till exempel planer för kollektivtrafik, införande av olika mobilitetstjänster samt de attityder och trender som finns i samhället.

Gångplanen i sitt sammanhang

Gångplanen samverkar med flera av kommunens olika styrdokument och bygger på de övergripande målsättningar som finns i bland annat översiktsplanen, LundaEko och LundaMaTs. I dessa planer och program beskrivs att resande med gång, cykel och kollektivtrafik måste öka och att bilresandet samtidigt måste minska för att uppnå målsättningar om minskade utsläpp av växthusgaser.

För att säkerställa att kommunens gångnät och infrastruktur är av god kvalitet finns ytterligare styrdokument som vägleder det kommunala arbetet.