Veberöd om 20 år

19 november, 2020

Ett nytt förslag på fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd ska ut på samråd. Handlingen visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Bostadsutbudet breddas och placeras nära busshållplatser inom tätortsgränsen. Ambitionen är att Veberöd ska utvecklas och samtidigt ha kvar sin identitet och sina kärnvärden.

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkänningsDet är knappt ett år sedan byggnadsnämnden beslutade att återremittera ett samrådsförslag för Veberöds utveckling. I samband med återremissen gav nämnden bland annat instruktionen att det nya förslaget skulle ha bebyggelse längs gamla järnvägssträckningen. De såg ingen idé att reservera mark för en framtida järnväg som ingen vet om den kommer att byggas.

I det nya sam­rådsförslaget växer Veberöd inom tätortgrän­sen för att bevara den värdefulla jordbruksmarken och naturområdena. Möjligheten till tågtrafik genom Veberöd byggs bort men förslaget innebär istället upprustade och bättre placerade busshållplatser. Så många som möjligt ska ha nära till bussen. De nya husen och byggnaderna föreslås främst på platser som idag inte är bebyggda, till exempel på parkeringsplatser och inom gamla järnvägsområdet.

Tanken är att du ska kunna bo i Veberöd i alla skeden i livet. Därför föreslås Veberöd främst kompletteras med flerbostadshus och radhus.

Resultatet från dialogprojektet Fokus Veberöd som genomfördes 2014-2016 har varit avgörande i framtagningen av samrådsförslaget. Utvecklingen av centrum med mötesplatser och bättre förutsättningar för näringsliv är några av de synpunkter som förslaget tagit fasta på.  

Ett upprustat centrum med promenadstråk och platser där invånarna kan träffas kommer generera fler besökare i de centrala delarna av orten. En förtätning ger inte bara fler bostäder utan också fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för de lokala butikerna, restaurangerna och annat näringsliv på orten.

Närheten till naturen är något som belystes under Fokus Veberöd men också kommit fram i andra dialogunderlag i planeringsarbete. Förslaget säkerställer bevarandet av landskapet och grönområdena. Det blir också lättare för Veberödsbor att ta sig till platserna på ett miljövänligt sätt eftersom gång- och cykelnätet inom orten föreslås byggas ut.

För att än mer stärka Veberöds närliggande naturskatt innebär samrådsförslaget att vissa utpekade utbyggnadsområden i översiktsplanen ändras. Bland annat föreslås att området som ligger inom Idala ströv­område istället skyddas som ett naturre­servat. Även centrala delar av Skytteskogen ändras. Båda områdena är mycket populära hos de boende i Veberöd och trycket kommer troligtvis bara att öka med en växande befolkning.

Att värna om Veberöds karaktär och identitet kan vara utmanande samtidigt som orten ska växa och få ett mer livfullt centrum. Planeringsarbete innebär alltid att väga olika perspektiv mot varandra och det är sällan svart eller vitt. Samrådsförslaget ska därför ses som ett förslag som Veberödsborna kan vara med och utveckla vidare under samrådsperioden. 

Samrådstiden är planerad till efter årsskiftet. Oavsett hur restriktionerna ser ut kommer det finnas olika sätt för Veberödsbor och andra intresserade att bidra med sina synpunkter. 

Här hittar du alla handlingar från byggnadsnämnden.