Startsignal för Nöbbelövs utveckling

13 december, 2019

Nöbbelöv i norra Lund kan inom ett tiotal år få upp till 700 nya bostäder, mer service och förbättringar för cyklister och fotgängare. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att ett förslag till planprogram ska skickas ut på samråd.

Visionsbild för Nöbbelöv, flygbild snett från sidanNöbbelövsborna kan i framtiden bli betydligt fler. Ett förslag till planprogram har tagits fram som visar hur 700 nya bostäder kan byggas, bland annat genom att man samlar parkering på ett effektivare sätt och strukturerar grönskan annorlunda. Tillsammans kan det utveckla Nöbbelöv till en stadsdel med mer karaktär och service.

Förslaget visar hur man kan använda ganska outnyttjade platser effektivare och ge fortsatt plats till alla trafikslag samtidigt som de gröna delarna utvecklas genom högre kvaliteter. 

Att området ska göras tätare med mer bostäder är sedan tidigare bestämt i Lunds översiktsplan. Det tidiga utvecklingsförslaget visar hur majoriteten av de nya husen kan ligga längs med Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen. Det kommer att finnas plats för både flerfamiljshus, radhus och parhus, men exakt var det ska vara vad är ännu för tidigt att säga något om. Det är fortfarande planering med breda penseldrag, som än så länge har fokuserat på hur mycket det är möjligt att förtäta och vilka konsekvenser det skulle ge.

Kävlingevägen och Nöbbelövsvägen är idag utformade närmast som landsvägar som inbjuder till höga hastigheter, tanken är att den ska bli stadsgator som känns trygga också för de som går och cyklar. Det ska vara enkelt att röra sig mellan de olika delarna i Nöbbelöv. Det föreslås också bli en gång- och cykeltunnel under järnvägen så att Nöbbelöv knyts ihop bättre med Sant Hans backar och bostadsområdena öster om järnvägen, till exempel Annehem.

Förslaget visar hur ett långsmalt torg kan förlänga stråket från centrum ut mot Kävlingevägen. Vid torget kan det bli plats för lokaler i bottenplan för att ge mer liv och rörelse. Det kommer också att vara möjligt med en ny förskola och en idé är att det blir en busshållplats i ena änden av torget.

Om dagens stora och utspridda bilparkeringar till stor del ska försvinna behöver de ersättas och förslaget visar hur tre-fem så kallade mobilitetshus kan byggas på strategiska platser i området. I mobilitetshusen ska det finnas plats för vanlig bilparkering, men också annan service till exempel bilpooler och cykelservice.

Förslaget till planprogram kommer att vara ute på samråd preliminärt under februari och mars 2020. Planprogrammet är ett första steg i det som sedan ska bli flera nya detaljplaner för området, dessa planer uppskattas vara aktuella för samråd tidigast under 2021.