19 februari, 2019

Under perioden nov 2017-nov 2018 skadades 138 cyklister och gående i Lunds kommun i singelolyckor som berodde på halka eller löst grus i gång-och cykelvägnätet. Året innan registrerades 88 liknande olyckor. Nu ska resultatet analyseras.

Det kan finnas många orsaker till det senaste årets ökning och vi vet mer när vår analys är klar senare i vår. Vi tittar bland annat på om det finns platser som är mer utsatta än andra för att se om det går att förebygga olyckor. 

En möjlig anledning till ökningen kan vara den sena och långa vintern 2018 som skapade problem för både fotgängare och cyklister. Utöver snö och halka är kvarvarande vintergrus på cykelbanor en vanlig orsak till singelolyckor med cykel under våren. Under 2018 låg vintergruset kvar på en del sträckor nästan en månad längre än vanligt. Det kan även tänkas att olika typer av ändrade underlag och begränsad framkomlighet till följd av vägbyggen påverkar statistiken, men vi ser till exempel att endast 6 av 138 skadeanmälningar kan relateras till spårvägsbygget, jämt fördelade mellan fotgängare och cyklister.

Antalet elcyklar ökar och utgör idag ca 20 % av den totala cykelförsäljningen. Skaderapporterna ger information om den skadade gick eller cyklade, men inte om olyckan skedde med vanlig cykel eller elcykel. Många singelolyckor sker på våren innan vintergruset tagits upp, och cykelns hastighet kan spela roll. Betydelsen av att fler cyklar, och att fler cyklar året om, är inte heller undersökt i samband med ökningen av antalet olyckor. Liknande ökningar i olycksstatistiken har rapporterats från andra kommuner.