12 april, 2019

Nu kan arbetet med Lunds nya stadsdel Västerbro ta fart. Under de kommande 20 åren ska det centrumnära industriområdet omvandlas till en modern och hållbar stadsdel med upp till 3 900 bostäder. Bostäderna blandas med nya och befintliga verksamheter, en del handel, parker, förskolor och grundskola. Längs den nya huvudgatan med arbetsnamnet Västra Esplanaden samsas kollektivtrafik, gående och cyklister.

Det idag nedslitna industriområdet ska utvecklas stegvis och få en ny identitet med varierad arkitektur, bevarande byggnader, parker och torg.

Byggnadsnämnden har godkänt Västerbroprogrammet, ett verktyg för stadsomvandlingen, och därmed är det möjligt att växla upp arbetet med detaljplaner i området. Redan under året kan förarbeten i mark komma igång, medan själva bostadsbyggandet troligtvis dröjer ytterligare lite. Utvecklingen startar i den östra delen av området.

Västerbro är ett av kommunens stora stadsutvecklingsprojekt under de kommande åren. Förutsättningarna är ovanliga och utmanande eftersom området, som idag kallas Öresundsvägens industriområde, har mer än 25 fastighetsägare och i princip inga bostäder. Kommunen äger främst gator och allmänna platser.

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör:

– Stadsutvecklingen i Västerbro sker i nära dialog med fastighetsägarna. Kommunen har tagit rollen som processledare och samordnar arbetet, vilket är ovanligt när kommunen inte äger mark. Vi ska skapa en helt ny stadsdel och då är det självklart för oss att ta ansvar för både själva processen och för resultatet – en stationsnära stadsdel till glädje för alla lundabor.

Omvandlingen ska ge en blandad stadsdel med både bostäder och verksamheter, för att det ska bli  en levande stadsmiljö. Flera av de befintliga verksamheterna kommer att stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokaliseras. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt.

Stadsdelens huvudgata Västra Esplanaden (arbetsnamn) blir en viktig axel genom området, främst för cykel, kollektivtrafik och fotgängare. En mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola gör att den kan utvecklas till en mötesplats för områdets boende och besökare. Gatan får samma sträckning som den tidigare järnvägen mot Bjärrred (nedlagd 1939) och blir en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket ner mot Lund C.

Relaterad information