Forum Medicum ger Sölvegatan mer liv

11 april, 2019

Medicinska fakulteten kan samla stora delar av sin forskning och utbildning och Sölvegatan blir en mer levande gata. Byggnadsnämnden har gett grönt ljus för en planändring som innebär att Biomedicinskt center kan byggas till med Forum Medicum.

Fasad på stor byggnad

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har sett ett behov av att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en naturlig mötesplats. Planändringen innebär att Medicinarlängan på Biomedicinskt center (BMC) ska kopplas samman med en ny byggnad, kallad Forum Medicum.

Forum Medicum kommer att få ett strategiskt läge i mötet mellan Sölvegatan och Sjukhusområdet, vilket anges som en viktig punkt som bör förstärkas i framtidsplanerna för sjukhusområdet och södra universitetsområdet.

Enligt ramprogrammet för området ska husens bottenvåningar ha publika utrymmen som ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt ge gatan mer liv. Forum Medicum kommer att ha café eller restaurang i bottenplan och entréer i olika riktningar vilket kommer skapa ett tydligt flöde för de som ska på föreläsning, till sin arbetsplats eller bara är sugna på en kaffe. Mellan Forum Medicum och Remissgatan kommer det i söderläge finnas torg- och grönytor för studenter och andra som rör sig i området.

Tillsammans med Akademiska Hus genomförde Lunds universitet 2015 ett parallellt uppdrag för Forum Medicum. Skisserna från det parallella uppdraget har legat till grund för planarbetet. Den nya planen är tekniskt en utökad byggrätt på cirka 14000 kvm på två till sex våningar och en anpassning av markanvändningen så att den kan nyttjas till forskning och undervisningsändamål men även café eller restaurang.

Detaljplanens planprogram

Universitetets information om Forum Medicum