24 maj, 2019

Vid Getingevägen i norra Lund kan det bli 120 studentbostäder. En ny detaljplan ska tas fram har byggnadsnämndens arbetsutskott bestämt.

Modell med vita hus och en röd gränsmarketering

Planområdet gränsar till bostadsområdet Smörlyckan och ligger mellan Kemicentrum och Getingevägen, idag är det till stora delar obebyggt. Tanken är att området i sin helhet ska bli blandad bebyggelse, i enlighet med ramprogram och översiktsplan för området. Att då komplettera med studentbostäder på en plats som idag domineras av företag och undervisning ses som något positivt.  Med över hundra nya studentbostäder blir det mer liv och rörelse i området, även under kvällstid och helger. 

Det skissförslag som har tagits fram inför planarbetet innehåller cirka 120 studentbostäder. Huset kan enligt förslaget formas som en bumerang i 2-6 våningar. Närheten till Kemicentrum gör att det i planarbetet kommer att göras en fördjupad riskutredning. Det kan också bli aktuellt att på olika sätt anpassa byggnader när det gäller säkerhet och användning.

Stadsbyggnadskontoret kommer nu att ta fram ett förslag till ny detaljplan. Ett sådant förslag kan vara klart för samråd i början av 2020 och då får också Lundaborna och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.