Axis nya kontorsbyggnad kan få ett syskon

11 september, 2019

Ideonområdet kan få en ny ikonbyggnad för kontor och forskning samt ett nytt parkeringshus. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

Detaljplaneområdet ligger precis söder om Norra ringen och är delad i två delar. På den västra delen, där det föreslås ett parkeringshus är det idag markparkering. Den östra delen som är närmast Axis nybyggda huvudkontor är sedan flera år en byggarbetsplats.

Planeringsarbetet är i sin inledande fas och inga utredningar har påbörjats men enligt ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde från 2010 är kvarteren utpekade för förtätning.

Den tilltänkta kontorsbyggnaden planeras bli ungefär lika stor som sin granne och innehålla kontor, forskning och produktutveckling. Det finns även en idé om att koppla ihop kontorsbyggnaderna med en gångbro. Utöver en pampig kontorsbyggnad är tanken att skapa en ambitiös entréplats.

I planarbetet prioriteras de oskyddade trafikanterna så att de kan ta sig runt i området på ett enkelt och tryggt sätt. Spårvägshållplatsen på Ideontorget ligger på gångavstånd och det finns även busshållplats längs Scheelevägen i höjd med det föreslagna parkeringshuset.

Parkeringshuset planeras att kunna rymma ca 800 parkeringsplatser. Anslutningarna för biltrafik till och från planområdet är främst Norra Ringen och Scheelevägen. Kapaciteten kommer att behöva analyseras tidigt i planskedet och eventuellt kan kapacitetshöjande åtgärder vara aktuella.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se