26 augusti, 2019

I nordöstra Lund, med utblick över slättlandskapet, planerar Lunds kommun och flera byggaktörer för 450 nya bostäder, en park och ett nytt vårdboende. Samtidigt säkras att Solhällan förblir koloniområde och får fler odlingslotter. Under hösten blir det möjligt att tycka till om planerna.

Nära Mårtens Fälad, på hittills obebyggd mark planerar nu Lunds kommun för ungefär 450 nya bostäder i form av lägenheter, parhus, fribyggarradhus och ett vårdboende. Tanken är att området ska få karaktär som trädgårdsstad med mycket grönska, varierande skala och gatumiljöer som prioriterar gående och cyklister.

Kartbild över det nya området

En arbetsskiss över hur området kan bli. 

En viktig aspekt har varit att integrera den nya bebyggelsen och de allmänna platserna med koloniområdet Solhällan.

– Vi hoppas att det uppmuntrar till möten mellan de som flyttar in i området och de kolonister som odlar och tillbringar sin fritid där redan idag - det kan bidra till en mer levande stadsdel. Att delarna vävs in i varandra ökar också de biologiska värdena i området, säger Åsa Nyberg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

I den nuvarande detaljplanen är koloniområdet ett område för ”allmänt ändamål” och alltså inte uttalat för odling. Den föreslagna förändringen ger då en större trygghet för de som arrenderar kolonilotterna.  Detaljplanen gör det också möjligt med fler odlingslotter, alltså odling utan stuga, något som efterfrågas stort.

I tidigare översiktsplaner, översiktsplanen från 2018, och i ett planprogram framtaget 2010 är platsen utpekad som förtätningsområde för bostäder. 

Den nya parken blir tillsammans med den befintliga bollplanen ett bra komplement till de nya husens egna gårdar och mindre grönområden. Att dagvattnet tas omhand på plats, istället för att låta det rinna iväg i dagvattenledningar, bidrar till ytterligare kvaliteter. Ett befintligt dike föreslås få ta större plats och snirkla sig fram i parkmiljön. Centralt i området planeras en parkgata, med möjlighet att bidra till hanteringen av dagvatten och skyfall. Under trädkronorna blir det promenadstråk.

Den högsta bebyggelsen kommer att finnas mot Sandbyvägen och i anslutning till den nya parken. De högsta husen kan vara upp till sju våningar. För alla bostadshus föreslås det att fasaden ska vara i ljust tegel, utom för fribyggarradhusen där det blir en större frihet att sätta sin egen prägel.

Under hösten samråd har Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om och bidra till förslaget.