Radhus och lägenheter planeras i Vallkärra

20 september, 2018

Fler bostäder i Vallkärra kan bli möjliga genom en ny detaljplan. Det är vid Kävlingevägen i södra Vallkärra som nästan 60 radhus och lägenheter föreslås.

Vallkärra i norra Lund kan bli lite tätare och få fler bostäder. Ett förslag till ny detaljplan beskriver hur nästan 60 nya radhus och lägenheter kan byggas på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen. Husen föreslås bli två till tre våningar och byggas i huvudsak med tegel- eller putsfasad. Entréerna man med fördel vändas mot Korsåkersvägen så att trädgårdarna hamnar i västerläge.

Placeringen av den nya bebyggelsen regleras så att den inte kommer för nära de bostäder som redan finns i området, meningen är att förtätningen ska ske med omsorg.

På platsen som planeras ligger idag Korsåkersparken. Parken används inte i så stor omfattning, men den har en del värdefulla träd som bör sparas och som till viss del kommer att påverka hur husen placeras. Tanken är att den större Linåkersparken som ligger öster om det befintliga bostadsområdet ska rustas upp och förnyas. Längst i norr och i söder föreslås marken användas för dagvattenhantering, förmodligen i form av dammar. Det behövs för att inte överbelasta ledningsnätet och få bukt med blöta områden. 

De föreslagna bostäderna innebär mer trafik på Korsåkersvägen och därför föreslås den byggas om för att öka trafiksäkerheten, bland annat med en gångbana, nya träd och en smalare körbana. Genom området kommer det också gå en cykel- och gångväg som ska ansluta till Kävlingevägen för att underlätta för gående, cyklister och de som ska tas sig till busshållplatsen.

Det finns ingen exploatör för tomten ännu, förhoppningen är att en sådan kan utses under 2019. 

Samrådsperioden, då du kan lämna synpunkter på förslaget, är den 5 oktober till och med den 30 november. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se