Nya riktlinjer för parkering

20 juni, 2018

Nu finns det ett förslag på att färre parkeringsplatser kommer att krävas när nya hus byggs i Lund. Förslaget är ute på remiss till den 30 september 2018.

En förslag till reviderad parkeringsnorm har tagits fram. Parkeringsnormen styr hur många parkeringsplatser för bilar och cyklar det ska krävas när man bygger nytt i Lund. För bland annat studentbostäder, vårdbostäder och förskola/skola föreslås nu en sänkning av antalet bilparkeringsplatser då man har sett att platserna sällan används fullt ut.

Några andra förslag till förändring är vilka möjligheteter fastighetsägaren har till sänkning av normen genom olika åtgärder.

- Många byggaktörer vill gärna uppmuntra till ett hållbart samhälle och dessutom är det dyrt att bygga parkeringsplatser. Redan idag finns möjlighet att med olika åtgärdspaket få en reduktion av antalet parkeringsplatser, men vi föreslår nu att denna möjlighet utökas ytterligare när det gäller flerbostadshus och kontor. Det kan handla om att erbjuda bilpool eller att köpa platser i gemensamma parkeringshus som är ett effektivare sätt att anordna parkering, säger Christian Rydén, trafikplaneringschef, stadsbyggnadskontoret.

I parkeringsnormen finns en zonindelning som styr antalet parkeringsplatser i olika delar av Lund. I förslaget utvidgas den centrala zonen så att den numer omfattar också en radie av ungefär en kilometer från centralstationen. Det innebär att området väster om stationen kommer att räknas som centrala Lund, vilket stämmer väl med utbyggnadsplanerna där, och det gäller även bland annat Karhögstorg i södra Lund.

Också för flerbostadshus längs spårvägen föreslås normen för centrala zonen gälla. Detta gäller redan för Brunnshög och det blir därmed lättförståeligt att låta detta gälla hela spårvägsstråket.

Parkeringsnormen omfattar också cykelparkering, men det föreslås i princip inga förändringar när det gäller antal cykelplatser som ska ordnas. Däremot finns förslag om hur man ska placera och utforma cykelparkeringen för att den ska bli attraktiv att använda för boende, verksamma och besökare. 

När remisstiden gått ut 2018-09-30 kommer ett slutligt förslag tas fram och överlämnas till byggnadsnämnden för beslut om antagande.

Om fastighetsägarens och kommunens ansvar för parkering

Fastighetsägaren är enligt plan- och bygglagen skyldig att ordna parkeringsmöjligheter för sin fastighet. Fastighetsägaren ska ordna parkering ”i skälig utsträckning”, och det är kommunen som ansvarar för att detta sker, framförallt när detaljplaner tas fram och när bygglovansökningar prövas.

Till stöd för att avgöra vad ”skälig utsträckning” innebär tar många kommuner fram en parkeringsnorm, Lunds nuvarande parkeringsnorm är från 2013.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se