Nya kontor vid Edison park i norra Lund

19 januari, 2018

En ny detaljplan ska snart skickas ut på samråd av byggnadsnämnden. Tanken med planen är det ska bli möjligt att bygga kontor med 800-1000 arbetsplatser och att det även ska kunna bli restaurangen och annan service.

Huvudidén med planen är att de nya kontorshusen ska byggas där det idag är parkeringsplatser.Tanken är också att den nya stadsmiljön ska bli mer småskalig. Genom att husen får olika fasadmaterial, kulörer, takformer och blir olika höga skapas variation, karaktär och identitet.

De nya entréerna placeras mot de allmänna gatorna och ett entrétorg planeras i kvarterets västra del, vid det det kontorshus som redan finns vid platsen, Edison Park.

I det norra kontorshuset ska det finnas möjlighet för service i markplan, till exempel restaurang eller kafé, så att det kan bli en attraktiv och levande mötesplats. Det ska finnas rikligt med träd och planteringar så att området ska upplevas som en grönt och inbjudande.

De nya byggnaderna placeras så att en genomfartsgata kan anläggas mellan husen. Den kommer vara tillgänglig för bil men på de gående och cyklandes villkor.

Eftersom de nya byggnaderna är tänkta att byggas på det som är parkering idag innehåller detaljplanen även ett parkeringshus på cirka sex våningar med plats för 450 parkeringsplatser. Det planeras i fastighetens östra del vid E22:an och förväntas lösa befintligt och framtida parkeringsbehov.

Under perioden19 februari – 25 april 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget i ett så kallat samråd.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se