Kultur, bostäder och idrott samsas runt Stenkrossen

16 februari, 2018

Kvarteren runt Stenkrossen är nu redo för en stor förändring. Byggnadsnämnden har beslutat om samråd för förslaget till ny detaljplan för kvarteret Stenkrossen och Råbykungen. I området kommer välkända kulturverkstaden och EOS-hallen kvarstå men platsen kan nu också få ytterligare tillskott i form av framför allt bostäder, men även park och en ny förskola.

Huvudidén med planförslaget är att lägga ett större offentligt park- och torgrum i områdets sydvästra del, på båda sidor om Hardebergaspåret. Runt detta finns sedan alla de större utåtriktade verksamheterna i området, det vill säga kulturverksamheten Stenkrossen, en förskola och EOS-hallen. I parken/torget görs det också plats för en multisportplan.

Ovanpå förskolan placeras bostäder som får sin utemiljö på delar av förskolans tak. Fler bostäder kan skapas genom att man bygger ytterligare bostadskvarter norr om EOS-hallen och längs med Gylleholmsgatan och längs Södra vägen. Totalt innebär förslaget möjlighet till 230 till 300 nya bostäder.

Med det här förslaget utökas staden söderut. Att området är så centralt i Lund gör att typiska karaktärsdrag från stadskärnan blir viktiga grundstenar i planförslaget. En variation av byggnadstyper, bostadstyper och funktioner ökar förutsättningarna för att olika människor vistas i samma kvarter.

Genom kvarteren kommer gång- och cykelstråket Hardebergaspåret att sträcka sig. Stråket kommer att ge ett mervärde till stadsdelen och för de som kommer österifrån blir det en entré till staden och en del av alla de kultur- och fritidsaktiviteter som finns längs med det.

– Området har förutsättningar att bli ett riktigt intressant tillskott i centrala Lund. En kombination av Stenkrossens unika kulturverksamhet som engagerar många Lundabor i olika åldrar, EOS-hallens aktiviteter samt stora gröna värden i området bidrar till att det kan bli en fin stadsmiljö, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Skiss på hur det kvarteren kan se ut i framtiden, sett snett uppifrån, från sydväst

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se