Forskning och utbildning samlas i Forum Medicum

20 juni, 2018

En planändring kan göra det möjligt att samla all utbildning och större delen av forskningen vid medicinska fakulteten i nya Forum Medicum vid Sölvegatan. Under hösten är det dags att tycka till om planerna.

Fasad på stor byggnad

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ser ett behov av att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en naturlig mötesplats. Därför har Akademiska Hus, som äger fastigheten vid Sölvegatan, ansökt om en planändring. Syftet med att ändra i detaljplanen är att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och undervisningsändamål och även i viss mån kunna föra in mer publik verksamhet.

Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen ska kopplas samman med en ny byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus har, tillsammans med Lunds universitet, genomfört ett parallellt uppdrag med tre arkitektkontor som tog fram förslag på den nya byggnaden. De valde att gå vidare med ett gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects som nu ligger till grund för planarbetet.

Nya Forum Medicum får ett strategiskt läge i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket, vilket i ramprogrammet för sjukhusområdet och södra universitetsområdet anges som en viktig punkt som bör förstärkas. Tanken enligt ramprogrammet är att husens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt ge gatan mer liv.

Samrådet kring den ändrade detaljplanen inleds först den 31 augusti. Du kommer att kunna hitta alla handlingar på lund.se/planerpagang

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se