Arkeologisk utgrävning i kvarteret Galten

19 mars, 2018

Under vecka 12, 19-23 mars, påbörjas en arkeologisk undersökning i delar av kvarteret Galten inför arbetet med områdets nya detaljplan. Arbetet beräknas pågå ungefär en vecka och påverkar inte trafik eller framkomlighet i området.

Bakgrund: planerna för kvarteret Galten

Stadsbyggnadskontoret har fått in tre arkitektförslag på hur Galten kan förändras. Av dessa har två valts ut för att arbetas vidare med. När konsensus har nåtts kring ett underlag för detaljplan kommer den formella planprocessen att ta vid. En samrådshandling kommer att tas fram som lundabor och andra intressenter kan tycka till om.
Delar av området ingick i en arkeologisk förundersökning 2010. De nya exploateringsplanerna innebär att det behövs en kompletterande undersökning. Läs mer om kvarterets historia och aktuella arkitektförslag via länk nedan.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se