Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Frågor och svar

Vad är Trafikantveckan?

Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Ca 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för 2019 kampanj var ”Walk with us”. Mer info om europeiska trafikantveckan finns på http://www.mobilityweek.eu/

Vad är syftet med Trafikantveckan?

Kampanjen syftar till att förändra vardagliga transportmönster vilket minskar bilismen och parkeringsbehovet i staden vilket kan skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara städer.

Vad kommer att hända under Trafikantveckan i Lund?

Precis som 2018 kommer det att finnas en dialogbod där du kan träffa tjänstemän från Gatu- och trafikavdelningen.

Hur länge, och var, pågår Trafikantveckan?

Trafikantveckan är ett återkommande evenemang som brukar hållas i september varje år. 2019 firades Trafikantveckan i Lund 16-21 september. 

linje

Synpunkter inkomna under Trafikantveckan 2019

Till att börja med: tack alla som lämnade sina synpunkter under årets Trafiklantvecka! Nu har vi gått igenom de synpunkter som kom in under veckan. Bland synpunkterna kan vi se några återkommande teman som flera har synpunkter om. Vi har därför gjort en kort sammanställning av synpunkterna.

Felanmälan

Många av synpunkterna som kom upp går jättebra att anmäla via vårt felanmälningssystem. Där kan du lätt sätta en punkt på kartan över var felet finns, beskriva problemet samt skicka med en bild. Du hittar felanmälningssystemet här:
https://lund.se/trafik--stadsplanering/felanmalan

Cykelvägar

Många synpunkter handlade om våra cykelvägar. Bland annat lyftes önskemål om tydligare målning och skyltning fram. Detta går bra att anmäla i vårt felanmälningssystem enligt beskrivning ovan. För att uppnå klimatmålen behöver vi ställa om till mer hållbara transporter och där är cykling en viktig del. Därför arbetar Lunds kommun aktivt med att förbättra för cyklister och tydlighet är en viktig del i det arbetet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med cykling i Lund (länk: https://lund.se/trafik--stadsplanering/cykla-i-lund/).

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är också ett ämne som berördes i synpunkterna. Hastighetsdämpande åtgärder och fler övergångsställen lyftes bland annat upp. Vi får in många önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder och tvingas prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Att genomföra åtgärder på rätt ställe, där det ger mest nytta för pengarna är viktigt med begränsade resurser. I första hand måste vi därför åtgärda de platser som är mest olycksdrabbade.

Övergångsställen är en framkomlighetshöjande åtgärd för gångtrafiken, det vill säga en åtgärd som minskar väntetiderna för fotgängare som korsar gatan. Övergångsställe är ingen trafiksäkerhetshöjande åtgärd, eftersom det inte påverkar fordonstrafikens hastighet. Det kan vara motiverat att införa övergångsställe om:

  • väntetiderna för fotgängare att korsa gatan är långa
  • det finns tydlig efterfrågan att gå över gatan just där, att passagen över gatan ingår i ett stråk för gångtrafik
  • det finns målpunkter på båda sidor av gatan och flödet mellan målpunkterna är betydande 

Trafikseparering i Lunds stadskärna är en återkommande diskussion. På grund av begränsat utrymme i stadskärnan finns det inte möjlighet att göra tex separerade cykelbanor. Vi får lov att samsas om det utrymmet som finns och anpassa hastigheterna helt enkelt. En annan plats som ofta lyfts är Stadsparken, regeln för cyklister där är att cykeln ska ledas genom parken för att skapa en trygg miljö för de som vistas där.
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med trafiksäkerhet: https://lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-och-gator/trafiksakerhet

 

 

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trafikantveckan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se