Veberöd 2:113 m.fl.

Björkhagavägen, Björkhagaparken och Pallvägen

PÄ 35/2013

Planprocessen

Planen är på granskning, sista dag att lämna synpunkter är den 15 november, 2019.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsområde och gruppboende inom Veberöd 2:113 m.fl. Dessutom föreslås ny parkmark och gata som kopplas till befintligt gatusystem. I den västra delen föreslås ett verksamhetsområde med nya gator anpassade för tung trafik. I den östra delen, vid Björkhagaparken, föreslås bostäder med krav på omsorg eller vård, såsom exempel ett gruppboende. I Sydöst föreslås att området för teknisk anläggning utökas för att underlätta underhåll samt för att säkra plats för potentiellt behov av ytterligare transformatorstation.

I planförslaget ingår:

  • Nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter och kontor.
  • Ny byggrätt för bostäder och vård.
  • Delar av befintlig parkmark fastslås, parkmark tillkommer och en liten del parkmark övergår till kvartersmark.
  • Ny gata.
  • Utökat område för tekniska anläggningar.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-31
Plankartan med illustration 2019-10-31
Samrådsredogörelsen 2019-10-31
Underrättelsen 2019-10-31

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-10-06
Plankartan med illustration 2017-10-06
Underrättelsen 2017-11-03

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsarkitektkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/35-2013

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se