Idalaskolan 1 del av och del av Veberöd 17:2

(Idalafältet etapp 2)

PÄ 24/2016

PlanprocessenPlanen har varit på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 14 oktober 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att inom Idalafältet i Veberöd göra det möjligt att bygga ytterligare etapper med bostäder samt säkerställa naturområdet mot Idala. 

Huvudidén med planen är att möjliggöra låga och täta bostäder av varierande storlek, typ och upplåtelseform inom Idalafältet, att ersätta befintlig skola med flerfamiljshus i två våningar, och fyra våningar inom en begränsad del, samt säkerställa naturmark.

En ny vindlande gata som sammanbinder Mäster Knuds väg med Skogskattevägen ska byggas. Den ska ha en trädrad och separat trottoar längs södra sidan. Befintliga stigar över Idalafältet med kopplingar vidare genom skogen har styrt strukturen, lokalisering av parkmark och övrig gatustruktur.

I planförslaget ingår:

  • Bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, villor och kedjehus
  • Teknisk anläggning (transformatorstation)
  • Förlängning av Mäster Knuds väg och lokalgator
  • Gång- och cykelvägar
  • Naturområde med skog och öppen mark
  • Dagvattenfördröjning

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med bestämmelser 2019-09-06
Illustrationen 2019-09-06
Samrådsredogörelsen 2019-09-06
Underrättelsen 2019-09-27

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-05-09
Plankartan med planbestämmelser 2018-05-09
Illustrationskartan 2018-05-09
Underrättelsen 2018-06-07

Frågor besvaras av planarkitekt Astrid Avenberg Rosell

 

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/24-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se