Sandby 6:45

Södra delen av Södra Sandby (Borrsvängen 20)

PÄ 09/2020

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är på samråd, sista dag att lämna synpunkter är den 16 juni, 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av pågående verksamhet inom fastigheten Sandby 6:45, på tidigare icke planlagd mark för ändamålet lager. Samt, som följd at detta, tillföra del av fastigheten Sandby 6:36 till Sandby 6:45 för att inrymma plats för dagvattenhantering. Detaljplanen möjliggör att befintlig verksamhet kan utökas inom sin egen fastighet Sandby 6:45.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-02-19.
Plankartan med illustration 2021-02-19
Underrättelsen 2021-03-25

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare David Larsson, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/09-2020