Sandby 50:2, del av

Dalbyvägen/Sandbybacke

PÄ 33/2017a

PlanprocessenPlanen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 maj 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder samt gruppboende. Huvudidén med förslaget är att skapa ett kvalitativt och centralt boende i Södra Sandby, i nära kontakt med naturen. Bostäderna utgörs av ca 235 lägenheten i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst gatuslingan. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende. Centralt i området förstärks den befintliga grönskan och ett sammanhängande grönstråk med gångstigar samt terrassering med dagvattenåtgärder tillskapas. Arkitekturen ska vara balanserad och givande och skapa ett varsamt möte med landskapet och befintlig bebyggelse.

Planförslaget innefattar:

  • Bostadsbebyggelse med radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus upp till 4 våningar
  • Serviceboende
  • Centralt gemensamt grönområde
  • Möjliggörande av framtida gång- och cykelväg längst Dalbyvägen samt till omkringliggande målpunkter
  • Åtgärder för dagvattenhantering och skyfall

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-01-11
Plankartan med illustration 2019-01-11
Underrättelsen 2019-02-13

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/33-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se