Sandby 50:2, del av

Dalbyvägen/Sandbybacke

PÄ 33/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 19 december 2019. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder samt gruppboende. Bostäderna utgörs av ca 235 lägenheter i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende. Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst gatuslingan.
Centralt i området förstärks den befintliga grönskan.

Planförslaget innefattar:

  • Bostadsbebyggelse med radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus upp till 4 våningar
  • Serviceboende
  • Centralt gemensamt grönområde
  • Gång- och cykelväg längst Dalbyvägen samt gång- och cykelväg mot Killebäck längs Kardborrevägen.
  • Åtgärder för dagvattenhantering och skyfall

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-12-03
Plankartan med illustration 2019-12-03
Samrådsredogörelsen 2019-12-03
Underrättelsen 2019-12-04

Samrådshadlingar

Planbeskrivningen 2019-01-11
Plankartan med illustration 2019-01-11
Underrättelsen 2019-02-13

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/33-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se