Genarp 9:12 och 9:7

Söder om Kyrkovägen

PÄ 01/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är på samråd, sista dag att lämna synpunkter är den 19 maj, 2021.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i en och två våningar i form av parhus, radhus, mindre flerbostadshus och friliggande hus inom fastigheterna Genarp 9:12 och 9:7 samt del av 9:16. Utöver bostäderna föreslås även kommunal park och tillhörande trafikstruktur med anslutning till befintlig cirkulationsplats vid Kyrkovägen i norr. Syftet är även att kunna koppla akutellt planområde till framtida utbyggnadsområde i väster.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-01-29
Plankartan med illustration 2021-01-29
Underrättelsen 2021-03-04

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Kent Ratcovich, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/01-2019