Vildanden 4, 5 och 7

Vildandsvägen-Ällingavägen

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har vunnit laga kraft 23 december, 2019.

Detaljplaneändringens syfte är att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Vildanden 4, 5 och 7. Syftet med planändringen är att möjliggöra framtida sammanslagning av Vildanden 4, 7 och 13. Förslaget innebär att tomtindelningen 1281K-R190, fastställd 1964-10-14 som idag gäller som så kallade fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen 1281K-654-B1347 upphävs. Det betyder att gällande planbestämmelser som redovisar byggbar mark, exploateringsgrad etcetera fortsätter att gälla. 

Handlingar

Antagandehandling

Plankarta med planbeskrivning 2019-11-08
Samrådsredogörelse 2019-11-08

Samrådshandling

Plankarta med planbeskrivning 2019-08-14
Underrättelsen 2019-08-26

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/11-2019

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15