Studentkåren 4 m fl , del av

Blekingska nationen m.m.

PÄ 21/2016a

Planprocessen

Planen har vunnit laga kraft 26 juni 2019.

Detaljplanen syftar till att inom kvarteret Studentkåren 4 möjliggöra bostadsbebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Detaljplanen ska även möjliggöra att gång- och cykelvägar på Ole Römers väg utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas. I den norra delen av planområdet och i anslutning till Ole Römers väg ska detaljplanen ge möjligheter till att ordna en mindre platsbildning.

I planförslaget ingår:

  • Byggrätter för bostäder och centrum i varierande våningsantal.
  • Utökning av område för allmän plats med användningen gata.
  • Gemensamhetsanläggning med körvägar, angöring, parkering, leveranser och ett underjordsystem med nedsänkta behållare för avfall.
  • Område för nätstation. 

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-10-05
Plankartan med illustration 2018-10-05
Underrättelsen 2018-10-26

Samrådshandlingar


Planbeskrivningen 2018-02-01
Plankartan med illustration 2018-02-01

Underrättelsen 2018-02-27


Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Wasden

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/21-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15