Stora Råby 32:13 m fl

Sydöstra vägen

PÄ 23/2012a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har vunnit laga kraft 10 januari, 2020.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde med flera olika funktioner. Planområdet omfattar cirka 24 hektar och utgör den nya gränsen för staden söder ut. Detaljplanen bidrar till att fortsätta utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i enlighet med gällande översiktsplan och planprogram för Sydöstra vägen och Hasslanda företagsområde. Syftet med planen är att ge företag i kommunen goda förutsättningar för expansion och att erbjuda attraktiv mark i kommunen för nyetablering och ometablering av företag.

I planförslaget ingår:

  • Fem kvarter av varierande storlek och karaktär som medger etablering av verksamheter och industri samt kompletterande centrumverksamhet, kontor, parkering samt drivmedelsförsäljning.

  • Gatuslinga med god tillgänglighet ger stor flexibilitet vad gäller tomtstorlekar och trafiklösningar.

  • Koppling till befintlig busshållplats med entré in mot området.

  • Centralt huvudstråk genom området med aktivitet i bottenplan och siktlinjer ut mot landskapet.

  • Gång- och cykelnät genom planområdet samt utmed väg E22.

  • Ytor reserverade för eventuell framtida spårvägsdragning söderut från Sydöstra vägen.

  • Park i södra delen av planområdet med viss fördröjning av dagvatten.

  • Fornminnesområde runt fornminnet ”Långe Per”. 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-29.pdf
Plankartan med illustration 2019-11-29.pdf
Granskningsutlåtandet 2019-11-29.pdf

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-01
Plankartan med illustration 2017-12-01
Underrättelsen 2018-01-08

Samrådshandlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Underrättelsen

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/23-2012

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se