Sandby 67:2, del av

Kyrkogången

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har vunnit laga kraft den 15 november, 2019.

Planändringen innebär att gatan Kyrkogången förlängs 70 meter genom att gång- och cykelbana samt del av parkmark planläggs som gata. Syftet är att möjliggöra förvärv av del av fastigheten Sandby 64:1 som ligger intill planområdet, fastigheten ska tillföras kommunens markreserv. Planförslaget innehåller en gata som tillåter blandad trafik för gående, cyklister och bilar.

Eftersom gång- och cykelbanan breddas för att tillåta biltrafik tas del av parkmark i anspråk för gata. Kopplingen till Sofielundsparken för gående och cyklister kvarstår eftersom gatan tillåter blandad trafik. Inom planområdet finns ledningar tillhörande VA Syd, de bedöms inte påverka planens genomförande. Utbyggnad av gata bedöms inte kräva dagvattenåtgärder, leda till sämre luftkvalitet eller ökat buller då trafikökningen bedöms vara liten.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med illustration 2019-10-04
Granskningsutlåtandet 2019-10-04

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-20
Plankartan med illustration 2019-08-20
Samrådsredogörelsen 2019-08-20
Underrättelsen 2019-08-30

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-20
Plankartan med illustration 2019-05-20
Underrättelsen 2019-05-28

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/04-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15