Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22

Pilgrimsvägen - Dalbyvägen

PÄ 22/2017

Planprocessen

Planen har vunnit laga kraft 16 oktober, 2019.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheterna Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22.

Planförslaget innefattar:

  • Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus samt 29 radhus, innehållande ca 150 bostäder.
  • Parkmark med öppen dagvattenhantering och gång- och cykelväg.
  • Område med odlingslotter.
  • Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med illustration 2019-09-06 
Granskningsutlåtandet 2019-09-06

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-06-10 
Plankartan med illustration 2019-06-10
Samrådsredogörelsen 2019-06-10
Underrättelsen 2019-06-14

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-01-07
Plankartan med illustration 2019-01-07
Underrättelsen 2019-01-07

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/22-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15