Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1

(Sandbyvägen-Hugins väg)

PÄ 25/2016

PlanprocessenPlanen har vunnit laga kraft 27 september, 2019.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra serviceboende, gruppboende och lägenheter i flerbostadshus och radhus. Planens genomförande ska inte utgöra ett hinder för att i framtiden göra Sandbyvägen till en stadsgata samt att anlägga en gång- och cykeltunnel i områdets västra utkant.

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 44 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
  • Cirka 16 bostäder i grup- och serviceboende.
  • Gata.
  • Park.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-08
Plankartan med illustration 2019-03-08

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-05-18
Plankartan med illustration 2018-05-18
Underrättelsen 2018-05-25

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-09-08
Plankartan med illustration 2017-09-08
Underrättelsen 2017-10-17

 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15