Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2

(Östra Möllavägen-Veberödsvägen-Pinnmöllevägen)

PÄ 01-2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 29 november, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse inom Vattenrännan och Kvarnskon 3 med tillhörande närpark. Befintliga kontor- och industribyggnader samt bensinstation inom Vattenrännan 1-3 avses att rivas. Detaljplanens syfte är även att bekräfta förskola inom del av Dalby 92:2 samt pröva lämpligheten för en mindre del bostäder inom området.

Planförslaget innefattar

  • Bostadsbebyggelse med cirka 233 nya bostäder där centrumverksamhet medges i bottenvåning mot Veberödsvägen.
  • Skola/förskola.
  • Parkmark.
  • Nytt gång- och cykelnät som ansluter till befintligt.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med illustration 2019-09-06
Underrättelsen 2019-09-30

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/01-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15