Vildanden 4, 5 och 7

Vildandsvägen-Ällingavägen

Planprocessen

Byggnadsnämnden kommer att behandla detaljplanen den 21 november 2019. Förslaget är att detaljplanen ska antas.

Detaljplaneändringens syfte är att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Vildanden 4, 5 och 7. Syftet med planändringen är att möjliggöra framtida sammanslagning av Vildanden 4, 7 och 13. Förslaget innebär att tomtindelningen 1281K-R190, fastställd 1964-10-14 som idag gäller som så kallade fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen 1281K-654-B1347 upphävs. Det betyder att gällande planbestämmelser som redovisar byggbar mark, exploateringsgrad etcetera fortsätter att gälla.

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Antagandehandling

Plankarta med planbeskrivning 2019-11-08
Samrådsredogörelse 2019-11-08

Samrådshandling

Plankarta med planbeskrivning 2019-08-14
Underrättelsen 2019-08-26

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/11-2019

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se