Folkparken

PÄ 43/2017

PlanprocessenDetaljplanen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att skydda Folkparkens gröna värden, säkerställa allmän tillgång till parkmark samt möjliggöra utveckling av parken. Detta genom att överföra kvartersmark för folkparksändamål till allmän platsmark med planbestämmelsen park.

Detaljplanen reglerar inte utformningen av parken utan gestaltning och genomförande av anläggningar på allmän platsmark, så som park, ansvarar tekniska förvaltningen för. För att skydda och utveckla parken föeslås en skötselplan upprättas.

Planförslaget innefattar:

  • Anpassning av användning i detaljplan efter rådande markförhållanden med park.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-19
Plankartan med illustration 2018-11-19
Underrättelsen 2018-11-19

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-07
Plankartan med illustration 2018-11-07
Underrättelsen 2018-11-07

Frågor besvaras av planchef Ole Kasimir.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/43-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se