Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl.

(Stångby Söder)

 

PÄ 18/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 1 november, 2019. Kommunen har valt att pausa arbetet med detaljplanen tills att vi vet hur Trafikverket väljer att dra höghastighetsjärnvägen. Om trafikverktet väljer bort korridorer som påverkar planen är det möjligt att anta den under 2022. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende.

Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.  

I planförslaget ingår:

  • Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder.
  • En förskola för 8 avdelningar.
  • Ett gruppboende med 6 lägenheter.
  • Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

Karta som visar var planområdet ligger 

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med planbestämmelser 2019-09-06
Illustrationskartan 2019-09-06
Samrådsredogörelsen 2019-09-06
Underrättelsen 2019-10-10

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06
Illustrationskartan 2018-04-06
Underrättelsen 2018-05-03

Frågor besvaras av Ella Swahn och Daniel Hansson

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/18-2015