(Kolonivägen 8)

PÄ 21/2018a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 6 september, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syftar att bekräfta pågående markanvändning, utbildnings-verksamhet för vuxna, samlingslokaler, lager och andra verksamheter utan miljöpåverkan samt göra det möjligt att utveckla verksamheterna.

Befintliga stallbyggnader ska bevaras och fortsättningsvis kunna inrymma befintlig verksamhet. Nya byggnader ska kunna byggas öster och väster om befintliga stallbyggnader.

Planförslaget innefattar:

  • Markanvändningen föreslås bli C – Centrumverksamhet och Z – Verksamhet utan omgivningspåverkan.
  • Byggrätter föreslås framför och bakom befintliga byggnader.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för ursprungliga stallbyggnader. Trädrader ska bevaras.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-12
Plankartan med illustration 2019-08-12
Underrättelsen 2019-08-15

Frågor besvaras av planarkitekt Astrid Avenberg Rosell

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/21-2018

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se