Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl.

Tornavägen

PÄ 12/2016a

PlanprocessenPlanen är överklagad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad nations befintliga huvudbyggnad.

I planförslaget ingår:

  • Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande cirka 150-180 bostadslägenheter och studentrum.
  • Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de nya bostadshusen.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på fastigheten Tegelbruket 2.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2017-10-17
Plankartan med illustration 2017-10-17
Underrättelsen 2017-10-24

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen
Plankartan med illustration

Underrättelsen

Frågor besvaras av planarkitekt Henrik Nilsson.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/12-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se