Svartbröder 10

Kiliansgatan 8

PÄ 34/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 31 januari 2019

Detaljplanens syfte är att medge förtätning i form av ett halvhus i tre våningar samt en fristående trädgårdspaviljong belägen i tomtgräns.

För befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader föreslås dessutom ett bredare användningsområde än enbart bostäder, i syfte att skapa en mer robust planläggning som svarar mot centrums över tid föränderliga behov.

Planförslaget möjliggör nybyggnation av:

  • åtta, små lägenheter på ca 20 kvm BTA vardera
  • trädgårdspaviljong på ca 25 kvm BTA

Planförslaget innebär för befintlig bebyggelse:

  • ändrad användning från B (bostäder) till BC (bostads- och centrumändamål)
  • skyddsbestämmelser och rivningsförbud

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Planbeskrivningen 2019-01-07
Plankartan med illustration 2019-01-07
Underrättelsen 2019-01-08

Frågor besvaras av planarkitekt Åsa Nyberg Nilsson.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/34-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se