Spjället 1 m fl

Västra Pilelyckan

PÄ 13/2017a
Planprocessen

Planen har ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 25 april 2018. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse genom förtätning inom planområdet. Genom detaljplanen prövas markens lämplighet för detta.

Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att cirka 45 nya bostäder kan byggas. Förslaget innebär att tre huskroppar, varav en placeras i den östra delen och två vid den gröna kilen mellan husen, uppförs i 3–5 våningar.

I planförslaget ingår:

  • Kvartersmark med bostäder och parkering
  • Allmän platsmark med park och gata

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Planbeskrivningen 2018-02-02
Plankartan med illustration 2018-02-02
Underrättelsen 2018-02-28

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/13-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se