Skyttegillet 2 m.fl., del av

(Skjutbanevägen-Kulgränden)

PÄ 28/2016a

PlanprocessenPlanen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom Skyttegillet 2 samt tillbyggnad av befintlig bostadsbebyggelse inom Skyttegillet 3.

Tanken är att möjliggöra förtätning inom kvarteret Skyttegillet som stärker områdets kvaliteter, stärker och tydliggör befintliga strukturer, gör området mer tillgängligt för boende och besökare, kopplar samman ny bebyggelse med området norr om Skjutbanevägen samt främjar liv och rörelse med ökad trygghet i området.

I planförslaget ingår:

 • förtätning inom Skyttegillet 2 med nybyggnation av tre flerbostadshus i fyra till fem våningar innehållande cirka 100 lägenheter,
 • möjlighet till förtätning inom Skyttegillet 3 genom utökad byggnadsarea och tillbyggnad av befintlig bebyggelse med en till två våningsplan, innehållande cirka 60 lägenheter,
 • bekräftande av rådande användning för:   
  bostäder    
  parkering    
  transformatorstation,
 • möjliggörande av komplementbebyggelse,
 • bestämmelser för placering, utformning och utseende för ny bebyggelse,
 • säkerställande av friyta samt bestämmelse att träd ska finnas,
 • maximal hårdgörande av mark för dagvattenhantering,
 • säkerställande av allmänna underjordiska ledningar samt
 • möjliggörande av tillgänglighet för angöring med bil, brandbil och renhållningsfordon.

Karta som visar var planområdet ligger 

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-06-13
Plankartan med illustration 2019-06-13
Samrådsredogörelsen 2019-06-13
Underrättelsen 2019-06-14

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-18
Plankartan med illustration 2018-04-18 
Underrättelsen 2018-04-25

Frågor besvaras av planarkitekt David Larsson. 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/28-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se