Sandryggen 1

Järnåkravägen 3

PÄ 33/2016a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit på samråd. Sista dag att lämna synpunkter var den 21 oktober 2019. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom del av
Sandryggen 1. Föreslaget syftar till att förtäta med bostadsbyggelse inom nuvarande parkeringsplats samt förstärka omgivande stråk och platsbildningar. Byggnaden föreslås utformas som ett cykelhus med aktiv bottenvåning och träfasad, vilket bidrar till ett tidsenligt inslag inom Järnåkra. Planområdet föreslås till ca 1300 m2 . Planerad bostadsbebyggelse föreslås till ca 70 lägenheter om ca 6000 m2 BTA.

Planförslaget innefattar:

  • Förtätning inom befintlig parkeringsyta med bostadsbebyggelse
  • Cykelhus, terrasserad i 4-9 våningar
  • Takterrass med gemensam lokal och uteplatser i markplan
  • Bestämmelser gällande utformning och placering

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-25
Plankartan med illustration 2019-09-25
Underrättelsen 2019-09-27

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Thulin

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/33-2016

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se