Posthornet 1

Fabriksgatan

PÄ 26/2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är antagen. Om den inte överklagas kommer den att vinna laga kraft den 19 oktober 2020.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontorsbebyggelse samt höja byggnadsvolymerna i den norra halvan av kvarteret Posthornet 1. Detta möjliggör fler verksamheter i Sockerbruksområdet och bidrar till att området blandas upp i högre utsträckning. 

Planförslaget utgör en del av stadsförnyelsen inom Sockerbruksområdet (Fabriksgatan, Västra Spoletorp och Lerbäck).
Visionen för Sockerbruksområdet är att låta stenstaden ta klivet över järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening, med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas och nya attraktiva bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet, skala och varierade utbud eftersträvas.

Lund C med sitt centrala läge för kollektivtrafik i staden och regionen har en central roll för kvarteret. Planområdet är beläget precis norr om Skyttelbron och den nya bebyggelsen blir en tydlig markör över stadens expansion väster om spåren. 

Karta som visar var planområdet ligger.

Fler kontor och mer service i Lunds stationsområde - nyhetsartikel på lund.se

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-09-04
Plankartan med illustration 2020-09-04
Granskningsutlåtandet 2020-09-04

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-03-16.pdf
Plankartan med illustration 2020-03-16.pdf
Samrådsredogörelsen 2020-03-16.pdf
Underrättelsen 2020-03-19.pdf

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-08
Plankartan med illustration 2019-11-08
Underrättelsen 2019-12-02


Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/26-2018