(Solhällan)

Planprocessen

PÄ 11/2017

Planen är på samråd, sista dag att lämna synpunkter är den 13 november, 2019

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 420-480 bostäder i varierad skala på en sydvästsluttning med utblick över slättlandskapet söder om Lund. Inom ramen för antalet bostäder finns även möjligheten till utbyggnad av befintligt vårdboende.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändning för befintliga koloniträdgårdar, som blir stomme i områdets grönstruktur. Allmän park och fler möjligheter till odling ger mötesplatser som bidrar till ökad social hållbarhet.

Karta som visar var planområdet ligger

Vanliga frågor och svar om detaljplanen

Samårdshandlingar

Planbeskrivningen 2019-08-28
Plankartan med planbestämmelser 2019-08-28
Illustrationskartan 2019-08-28
Underrättelsen 2019-09-11

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/11-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se