(Centralköket)

PÄ 38/2015a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 18 mars, 2019. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Genom planförslaget ersätts den nyligen rivna centralköksbyggnaden med bebyggelse som innehåller främst bostäder, inklusive ett antal trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler i en av byggnadernas bottenplan. I planförslaget öppnas en upplevelsemässigt stängd plats upp, där det f.d. centralköket tidigare låg, och tidigare baksidor mot Höje å och Sankt Lars väg blir tydligare framsidor. Hela området inbjuder genom planförslaget till mer vistelse och gör platsen mer levande med sina publika målpunkter och öppna kopplingar mot Höje å.

I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (cirka 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och cirka 2600 kvm är lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
  • Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
  • Ny teknisk byggnad.
  • Underjordiskt parkeringsgarage.
  • Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-11

Frågor besvaras av planarkitekt Daniel Mathiasson

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/38-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se