Forskaren 2

Emdalavägen

PÄ 01/2014a

PlanprocessenPlanen är antagen. Om den inte överklagas kommer den att vinna laga kraft den 15 november, 2019.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta med nya kontorsbyggnader och parkeringshus inom fastigheten Forskaren 2.

I planförslaget ingår:

  • Ny bebyggelse om cirka 20 500 m2 för kontor med tillhörande allmänna funktioner såsom restaurang och fik
  • Parkeringshus med cirka 510 parkeringsplatser

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med illustration 2019-10-04
Granskningsutlåtandet 2019-10-04

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med illustration 2019-02-01
Underrättelsen 2019-03-12

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-01-09
Plankartan med illustration 2018-01-09
Underrättelsen 2018-02-15

Frågor besvaras av planarkitekt Christoffer Lindskov

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/01-2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se