Fastighetsboken 1 m fl

Magistratsvägen

PÄ 30/2017a

Planprocessen

Byggnadsnämnden kommer att behandla detaljplanen vid sammanträde den 17 oktober 2019. Förslaget är att detaljplanen ska godkännas samt översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse, huvudsakligen hyresrätter men även bostadsrätter samt till viss del närservice som till exempel butik och restaurang.

Förslaget innebär att bebyggelsen som utgörs av flerbostadshus i varierande våningsantal, 5-6 våningar med möjlighet till uppskjutande delar, uppförs kring en gemensam grön gård. Kvartersgator gör området tillgängligt för fordonstrafik. Närservice förekommer i viss omfattning, främst i de båda norra hörnen av kvarteret.

Planförslaget innefattar:

  • Kvartersmark för bostadsändamål och centrumverksamhet
  • Allmän plats för väg-, gatu- och parkmark samt busstorg

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-04
Plankartan med bestämmelser 2019-10-04
Illustrationen 2019-10-04
Granskningsutlåtandet 2019-10-04

Granskninghandlingar

Planbeskrivningen 2019-03-29
Plankartan med bestämmelser 2019-03-29
Illustration 2019-03-29
Samrådsredogörelsen 2019-03-29
Underrättelsen 2019-04-24

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-08-10
Plankartan med bestämmelser 2018-08-10
Illustration 2018-08-10
Underrättelsen 2018-09-03

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/30-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se