Det finns två varianter av korsningar där cykelbanor och gator möts: cykelpassage och cykelöverfart. Vad är skillnaden?

Cykelöverfart ger cyklisten företräde

En cykelöverfart skyltas alltid med ett vägmärke; korsningen är upphöjd och har linjemålning för motorfordon.Vid en cykelöverfart har cyklisten företräde. Det finns 62 cykelöverfarter i Lunds kommun och vi arbetar kontinuerligt med att skapa fler för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister.

Cykelpassage - cyklist och bilist samarbetar

En cykelpassage kan också vara upphöjd, men behöver inte vara det. Den kan vara obevakad, eller bevakad med trafiksignaler. Här har både cyklist och bilist skyldigheter mot varandra. Cyklister har inte företräde. Som cyklist kan du korsa gatan när det bedöms vara säkert med hänsyn till trafiken. Som bilist ska du lämna företräde till cyklist som börjat passera gatan.

cykelöverfart

Bild: cykelöverfart

År 2014 ändrades Trafiklagstiftningen, trafikförordningen, vilket gjorde det möjligt för kommuner att anlägga cykelöverfarter. Tidigare fanns det enbart cykelpassager i korsningar där cykelbanor och gator möts. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan cykelöverfart och cykelpassage i broschyren som är framtagen av Transportstyrelsen.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se