Förslag till ny sträckning för Öresundsvägens västra del

Förslaget till ny detaljplan banar väg för den nya stadsdelen Västerbro och avlastar Norra ringens trafiksituation.

Karta över planområde Öresundsvägen väster

Det aktuella planområdet för detaljplanen Lund Väster 7:1 m fl är markerat i rött på kartan.

Kort om förslaget

Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen.

Vad händer nu?

Förslaget till detaljplanen Lund Väster 7:1 m fl är i samrådsskede mellan den 9 december och den 26 februari 2021. Under den perioden kan allmänheten lämna synpunkter på förslaget.

Hur ska den nya vägsträckningen se ut?

Vägen föreslås få ett körfält i vardera riktningen med en totalbredd om 7 meter, vilket innebär att gatan blir smalare än den nuvarande. Maxhastighet föreslås till 40 km/h. På ömse sidor om körbanan dras separata gångbanor respektive cykelbanor.

Nya flexibla ytor ska kunna användas för regnbäddar för rening av vägvatten, trädplanteringar samt parkering.

Varför behövs den nya vägen?

Främst av två skäl:

  • För att hantera de trafikmängder som utbyggnaden av den nya stadsdelen Västerbro ger upphov till i området samt för att skapa en bra kvartersstruktur i stadsdelen.
  • För att förbättra trafiksituationen på riksintresset Norra Ringen. En ny dragning av Öresundsväge en korsningspunkt nordöst om Mobiliarondellen avlastar Mobiliarondellen och blir kapacitetshöjande för Norra Ringen.

När kan den nya vägsträckningen byggas?

Det går ännu inte att ge en tidplan för arbetet. Arbetet måste dock genomföras inom fem år från det datum planen vinner laga kraft.

Hur påverkas kollektivtrafiken?

Från och med Skånetrafikens nya linjedragning i december 2022 trafikeras Öresundsvägens nya dragning av stadsbuss 2 (Nova-Mobilia-Kobjer-Lund C-Trollebergsvägen-Värpinge).

Hur påverkas Gustavshemsparken?

En mindre del parkmark inom Gustavshemsparken tas i anspråk av den nya vägen. Samtidigt skapas en del ny parkmark när den befintliga vändplatsen på Gustavshemsvägen planläggs som allmän platsmark/park.
Det finns planer på att utveckla Gustavshemsparken i samband med Västerbros stadsomvandling. Det arbetet behandlas dock inte i denna planebeskrivning.

Hur påverkas bullernivåerna?

Norra Ringen i nordväst är idag den dominerande bullerkällan i området. En bullerutredning har beräknat ljudnivåer vid närliggande bostadshus längs Qvantenborgsvägen och Lillekrok, samt vid industribyggnaderna i närheten och Gustavshemsparken.

Inget av de beräknade scenarierna visar att buller vid de närliggande bostäderna överskrider riktvärde 55 dBA ekvivalent för nybyggnation av väg. Undantaget är bostaden längst i norr med fasaden mot Norra Ringen; där beräknas 57 dBA ekvivalent ljudnivå för alla undersökta scenarier. Överskridandet beräknas dock orsakas av buller från Norra Ringen och inte från den föreslagna omdragningen av Öresundsvägen.

Samrådshandlingar

Alla handlingar för samrådet publiceras den 9 december på lund.se/planerpagang

Vid frågor

Kontakta stadsbyggnadskontoret@lund.se

Flygfoto över planområde Öresundsvägen Väster /:1

Den röda linjen markerar förslaget till Öresundsvägens nya dragning. Flygfoto: Google.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vasterbrooresundsvagen