Nya detaljplaner

Här kan du läsa mer om nya detaljplaner i Stångby.

Stångby Öster II

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:8 ligger öster om järnvägsspåret och berör även stationsområdet.

Detaljplanen innehåller bland annat ett torg med livsmedelsbutik och andra lokaler. Det planeras även för distriktssköterskemottagning, en lågstadieskola, förskola, park och nästan 900 nya bostäder, både flerbostadshus och enbostadshus.

Detaljplanen har småstadens och trädgårdsstadens skala med tät bebyggelse, som mest fyra våningar närmast stationen och lägre bebyggelse längre ifrån.

Planen gör det även möjligt att flytta tågstationen norrut så att den ligger mellan det gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan. Här kommer många människor att röra sig varje dag – på väg till och från jobbet, skolan eller olika fritidsaktiviteter, för att handla eller för att träffas.

I planeringen av Stångbys utbyggnad har det varit viktigt att tänka på helheten, även om området är uppdelat i olika detaljplaner. Till exempel har det som kallas Stångbystråket en viktig funktion för hela Stångby. Med stationen i centrum knyter stråket samman östra och västra Stångby.

Aktuella handlingar för detaljplanen Stångby Öster II

 

Stångby söder

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:18 ligger söder om Örtoftavägen och berör bland annat den före detta Stångbyanstaltens tomt. 

I detaljplanen föreslås en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder. Den nya bebyggelsen ska ha trädgårds- och småstadens karaktär och bidra till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Planen innebär också att det byggs en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dagvatten.

Aktuella handlingar för detaljplanen Vallkärratorn 8:18

 

Stångby väster II

Detaljplanen, Stångby väster II, möjliggör ny bostadsbebyggelse. Det är även planerat för mellan- och högstadieskola, förskola, en stor park, närservice och dagvattenanläggning som är tänkt tjäna hela Stångbys befolkning. Detaljplanen för Stångby 5:28 (Stångby Väster II), vann laga kraft sommaren 2017.

Information om bygget

Planbeskrivning
Plankarta med planbestammelser
Illustrationsplan

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se